Referat for ekstraordinær generalforsamling 03.11.23

Fredag 26 oktober - Halloween fest

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Indkomne forslag
 4. Valg af kasserer
 5. Evt.

Valg af dirigent

Der stiller om: Erik Weber-Lauridsen

Dette blev vedtaget enstemmigt

Valg af stemmetællere

Der stiller op: Christina Skamris Andersen

Dette blev vedtaget enstemmigt

Det blev besluttet at bytte om på valg af kasserer og indkomne forslag, da det indkomne forslag (om reduktion af antal medlemmer i bestyrelsen) afhænger af valget. Dette blev besluttet enstemmigt

Valg af kasserer

Den afgående kasserer beskriver kort de arbejdsopgaver der skal varetages af kassereren. Han beretter dog, at det igangværende regnskab kræver lidt arbejde mht. at skrive kvitteringerne ordentlig ind i regnskabet.

Der er ingen i forsamlingen der ønskede at stiller op. Så derfor tages der fat i de indkomne forslag.

Indkomne forslag

 • Bestyrelsen reduceres til 3 medlemmer (formand, kasserer, menigt medlem), samt 1 suppleant
  Formålet med forslaget er simpelthen at gøre det lettere at vælge en komplet bestyrelse. Det som vil tale imod vil umiddelbart være at der til gengæld vil falde flere pligter på den enkelte.
  Faren ved dette at foreningen gør sig endnu mere sårbar for enkeltpersoners udfald.
 • Foreningen lukkes ned, dens resurser fordeles til andre forsøg på at skabe arrangementer i Odense og Danmark, hvilket lever op til foreningens formål.
  Dette vil betyder ophør af den eksisterende struktur, men der er håb om at der kan blive afholdt arrangementer fremad i lignende regi men uden de krævende rammer som foreningen pt. er underlagt.

Begge forslag blev herefter uddybet af Erik for at skabe debat.

Herefter kommenterer Victor at foreningen har været langsom døende siden han startede for 5 år siden. Det vil kræve meget intensivt arbejde at få mere liv i foreningen igen.

Christina beretter at der heller ikke til konventions opleves som at der ikke er meget interesse for foreningen. Det bliver nok svært at hverve nye medlemmer. Dette kommenterer Line på at Christinas metode heller ikke var ret opsøgende og optimal.

Erik kommenterede på fremtidsudsigterne ved de 2 scenarierne. Som Niels byder ind på også. At det godt kunne være en sandsynlighed, at man vælger scenarie 1 og til næste ordinære generalforsamling reflekterer om situationen er holdbar eller om foreningen alligevel bør lukkes.

Christina kommenterer at hun er ligeglad med formen, bare at vi fortsat kan møde. Niels pointerer hans udfordringer med transport ved evt flyt til andre lokationer.

Dirigenten spørger herefter hvilket scenarie forsamlingen nu ønsker at stemme om og reitererer scenarier og evt fremtidsudsigter.

Niels spørger hvad der vil ske hvis man ikke reducerer bestyrelsen. Dette blev herefter opklaret.

Der blev herefter spurgt til hvilke andre strukturer der er tænkelig hvis scenarie 2 blev vedtage. Erik uddyber herefter nogle tanker om at være mere event-orienteret.

Der blev herefter i plenum ridset 3 muligheder op at stemme om

 • At stemme direkte om en kasserer
 • At stemme om reduktion af bestyrelsen
 • At lukke foreningen

Der blev herefter spurgt i plenum om der var nogen der ville stille op som kasserer under den nuværende form. Det var der ikke så mulighed 1 blev derefter kasseret.

Herefter spurgte dirigent om der ønskes at stemme om reduktion af bestyrelsen. En ændring af paragraf 9, som det blev præciseret. Der var 6 af 9 deltager for og 3 ønsker at stemme blank.

Bestyrelsen skal således vælges på ny nu. Der skal vælges en kasserer, et menigt bestyrelsesmedlem og en suppleant. Generalforsamlingen skal derfor nu tage stilling til om man ønsker at vælge dem nu eller på en ekstraordinær generalforsamling om 14 dage.

Det blev vedtaget enstemmigt at stemme om posterne nu.

Der stiller op som kasserer: Niels Martin Bruun Hansen

Der blev valgt Niels Martin Hansen, enstemmigt.

Der stiller op som menigt bestyrelsesmedlem: Christina Skamris Andersen

Der blev valgt: Christina Skamris Andersen, enstemmigt

Der stiller op som suppleant: Kenneth Aaskov Jensen

Der blev valgt: Kenneth Aaskov Jensen, enstemmigt

Den samlede foreningen afviser herefter at stemme om at foreningen skal lukke.

Eventuelt

Erik efterspørger herefter at foreningens medlemmer til næste fredag kommer med ideer til hvad man kan gøre anderledes fremadrettet. Niklas pointerer at hvad end vi gør, så skal det give foreningen noget, som en discordserver eller lignende ikke kan.

Niels foreslår at vi lørdag den 16.12 afholder nørde-loppemarked eller et show-and-sell i januar. Man kunne også lave et spørgeskema om hvad folk savner foreslår Christina.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.