Vedtægter

§ 1. Foreningen hedder AIOdense.

§2. Tilhørsforhold:

Stk. 1. Foreningen er hjemhørende i Odense.

§ 3. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til japansk populærkultur.

§ 4 Økonomi og hæftelsesforhold:

Stk. 1.
Regnskabsåret går fra 1/1 – 31/12.

Stk. 2.
Kun foreningens formand og kasserer har autoritet til at tegne for foreningen.

Stk. 3.
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgående aftaler, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Stk. 4.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

Stk. 5.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Stk. 6.
Generalforsamlingen fastsætter selv kontingentet for det næste regnskabsår.

§ 5. En hver interesseret person, der ikke er ekskluderet, kan opnå medlemskab af foreningen.

Stk. 2.
Ikke myndige personer kan dog kun med forældre/værges viden og samtykke opnå medlemsskab af foreningen.

Stk. 3.
Medlemskab opnås ved udfyldelse af indmeldelsesblanket samt indbetaling af medlemskontingent.

Pkt. 2. Bestyrelsen kan, efter aftale, give midlertidig dispensation for begge disse kriterier.

Stk. 4. Medlemskabet skal fornys en gang årligt, ved indbetaling af kontingent senest d. 1 Februar.

Pkt. 2.
Bestyrelsen kan efter aftale udskyde fristen.

Pkt. 3.
Er et medlemskab indgået i sidste kvartal af forrige år betragtes det pågældende år som værende betalt.

Stk. 5.
Er et medlem uvillig til at betale vel dennes medlemskab ophøre ved fristens udløbning.

Stk. 6. Ingen må opholde sig i foreningen uden tilknytning til foreningen.

Pkt. 2.
Bestyrelsen kan give dispensation fra denne regel.

§ 6. En hver person der ikke tidligere har været medlem af foreningen, har ret til at deltage i 3 almindelige møder, før at et medlemskab er påkrævet.

§ 7. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afgør ved simpelt flertal de forslag, der i henhold til dagsordenen forelægges den.

Stk. 2.
Ved vedtagelse af nye vedtægter kræves dog dobbelt så mange stemmer for som i mod.

Punkt 2.
Vedtægtsændringer træder først i kraft efter generalforsamlingen, med mindre andet er angivet i forslaget.
Punkt 3.
Pkt. 3.
Fremstilleren af et vedtægtsændringsforslag kan på et hvert tidspunkt under behandlingen vælge at trække sit forslag igen.
Pkt. 4.
Ligeledes kan alle stemmeberettigede til generalforsamlingen til en hver tid under behandlingen fremsætte variationer af forslaget til afstemning på lige fod med det oprindelige forslag. Så længe at der er enighed om at det er i samme ånd.
Pkt. 5.
En vedtægtsændring der træder i kraft med det samme kan ændre på den efterfølgende dagsorden.

Stk. 3.
På generalforsamlingen har alle medlemmer stemmeret.

Stk. 4.
Generalforsamlingen skal afholdes inden udgang af maj måned og indkaldes med mindst en måneds varsel.

Stk. 5.
Den endelige dagsorden skal offentliggøres senest en uge inden generalforsamlingen

Stk. 6.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig så længe den er korrekt indvarslet.

Stk. 7.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indgives til sekretæren senest fjorten dage før generalforsamlingen.

Stk. 8.
Et medlem kan aldrig gøre brug af mere end én fuldmagt under en afstemning.

Stk. 9. Der afholdes skriftlig afstemning såfremt der er mindst én stemmeberettiget der ønsker det.

Pkt. 2.
Ordstyren er forpligtet til at spørge om dette er tilfældet.

Stk. 10.
Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

a. Valg af dirigent
b. Valg af stemmetællere
c. Formandens beretning
d. Regnskab
e. Kontingent
f. Indkomne forslag
g. Valg af formand
h. Valg af kasserer
i. Valg af bestyrelse
j. Eventuelt

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 – en tredjedele – af de stemmeberettigede medlemmer anmoder derom med angivelse af forhandlingsemnet.

Stk. 2
En ekstraordinær generalforsamling skal kun varsles med fjorten dage, og behøver kun at indeholde følgende punkter:

a. Valg af dirigent
b. Valg af stemmetællere
c. Forhandlingsemne
d. Eventuelt

§ 9. Bestyrelsen består af formand, kasserer og ét menigt medlem.

Stk. 2.
Formand og kasserer vælges ved direkte valg af generalforsamlingen.

Stk 3.
Herudover vælges en suppleant, hvis opgave er at træde til så frem det menige bestyrelsesmedlem skulle træde fra i utide.

Stk. 4.
Bestyrelsen vælges for et år af gangen.

Stk. 5.
Bestyrelsen konstituerer sig selv udover formanden, næstformanden og kassereren.

Stk. 6.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis der skønnes behov herfor.

Stk. 7.
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil såvel som indadtil, og den fastlægger selv sin forretningsorden.

Stk. 8.
Kun medlemmer af foreningen kan side i bestyrelsen.

Stk. 9.
Næstformanden varetager formandens opgaver ved formandens fravær.

Stk. 10.
Bestyrelsen kan ekskludere bestyrelsesmedlemmer fra bestyrelsen på baggrund af inaktivitet.

Pkt. 2.
Den ekskluderede kan alene indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at anke sagen

Stk. 11.
Træder et menigt medlem ud af bestyrelsen vil en suppleant overtage vedkommendes post.

Pkt. 2.
Træder formand eller kasserer ud, eller er der ikke en suppleant til rådighed, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling

§ 10. Foreningens ordensregler fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2.
Ved brud af ordensreglerne, kan pågældende medlem ekskluderes fra foreningen ved afstemning i bestyrelsen.

Stk. 3.
Eksklusion kan omstødes af generalforsamlingen, hvor den ekskluderede har ret til at tale sin egen sag.

§ 11. Ophævelse af foreningen kan kun finde sted ved to på hinanden følgende generalforsamlingers beslutning.

Stk. 2
Ved ophørelse af foreningen vil alle dets aktiver gå til foreninger i det danske anime miljø, nærmere bestemt af den pågældende generalforsamling.

Opdateret november 2023

3 tanker om “Vedtægter”

  1. Jeg vil meget gerne prøve at være med i jeres forening. Kan jeg starte på fredag d. 24/10? Ungdomshusets dør er låst fredag eftermiddag – er der en af jer der vil lukke mig ind? Skal jeg bare møde op kl. 16?
    Venlig hilsen
    Agnes Hansen

    1. Du dukker bare op ja, der er ikke noget med at folk skal melde sig til på forhånd 🙂 Vi har en seddel med telefonnummer i døren, da dørtelefonen er deaktiveret. Ring der og vi kommer ned og lukker dig ind 🙂

    2. Du dukker bare op ja, der er ikke noget med at folk skal melde sig til på forhånd 🙂 Vi har en seddel med telefonnummer i døren, da dørtelefonen er deaktiveret. Ring der og vi kommer ned og lukker dig ind.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.