Du er her: Hjem » Vedtægter

Vedtægter

§ 1. Foreningen hedder AIOdense.

§2. Tilhørsforhold:

Stk. 1. Foreningen er hjemhørende i Odense.

§ 3. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til japansk populærkultur. § 4 Økonomi og hæftelsesforhold:

Stk. 1.
Regnskabsåret går fra 1/1 – 31/12.

Stk. 2.
Kun foreningens formand og kasserer har autoritet til at tegne for foreningen.

Stk. 3.
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgående aftaler, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Stk. 4.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

Stk. 5.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Stk. 6.
Generalforsamlingen fastsætter selv kontingentet for det næste regnskabsår.

§ 5. En hver interesseret person, der ikke er ekskluderet, kan opnå medlemskab af foreningen.

Stk. 2.
Ikke myndige personer kan dog kun med forældre/værges viden og samtykke opnå medlemsskab af foreningen.

Stk. 3.
Medlemskab opnås ved udfyldelse af indmeldelsesblanket samt indbetaling af medlemskontingent.

Pkt. 2.
Bestyrelsen kan, efter aftale, give midlertidig dispensation for begge disse kriterier.

Stk. 4. Medlemskabet skal fornys en gang årligt, ved indbetaling af kontingent senest d. 1 Februar.

Pkt. 2.
Bestyrelsen kan efter aftale udskyde fristen

Pkt. 3.
Er et medlemskab indgået i sidste kvartal af forrige år betragtes det pågældende år som værende betalt.

Stk. 5.
Er et medlem uvillig til at betale vel dennes medlemskab ophøre ved fristens udløbning. Stk. 6. Ingen må opholde sig i foreningen uden tilknytning til foreningen.

Pkt. 2.
Bestyrelsen kan give dispensation fra denne regel.

§ 6. En hver person, der ikke tidligere har været medlem af foreningen, kan opnå prøvemedlemskab.

Stk. 2.
Et prøvemedlemskab opnås ved at udfylde en hertil tilrettet blanket

Stk. 3.
Et prøvemedlem har ret til at deltage i tre almindelige fredags møder.

Stk. 4.
Ud over de i stk. 3 omtalte møder er et prøvemedlem ikke at regne for et medlem.

§ 7. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afgør ved simpelt flertal de forslag, der i henhold til dagsordenen forelægges den.

Stk. 2.
Ved vedtagelse af nye vedtægter kræves dog 2/3 – to tredjedele – af de afgivne stemmer.

Stk. 3.
På generalforsamlingen har alle medlemmer stemmeret.

Stk. 4.
Generalforsamlingen skal afholdes inden udgang af maj måned og indkaldes med mindst en måneds varsel ved direkte skrivelse til samtlige medlemmer.

Stk. 5.
Den endelige dagsorden skal offentliggøres senest en uge inden generalforsamlingen

Stk. 6.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig så længe den er korrekt indvarslet.

Stk. 7.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indgives til sekretæren senest fjorten dage før generalforsamlingen.

Stk. 8.
Et medlem kan aldrig gøre brug af mere end en fuldmagt under en afstemning.

Stk. 9. Der afholdes skriftlig afstemning såfremt der er mindst en stemmeberettiget der ønsker det.

Pkt. 2.
Ordstyren er forpligtet til at spørge om dette er tilfældet

Stk. 10.
Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter

a. Valg af dirigent
b. Valg af stemmetællere c. Formandens beretning d. Regnskab
e. Kontingent
f. Indkomne forslag
g. Valg af formand
h. Valg af kasserer
i. Valg af bestyrelse
j. Eventuelt

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 – en tredjedele – af de stemmeberettigede medlemmer anmoder derom med angivelse af forhandlingsemnet.

Stk. 2
En ekstraordinær generalforsamling skal kun varsles med fjorten dage, og behøver kun at indeholde følgende punkter:

a. Valg af dirigent
b. Valg af stemmetællere c. Forhandlingsemne
d. Eventuelt

§ 9. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, en sekretær og to menige medlemmer.

Stk. 2.
Herudover vælges også op til to suppleanter hvis opgave er at træde til så frem et bestyrelsesmedlem skulle træde fra i utide

Stk. 3.
Bestyrelsen vælges for et år af gangen.

Stk. 4.
Bestyrelsen konstituerer sig selv udover formanden og kassereren.

Stk. 5.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis der skønnes behov herfor.

Stk. 6.
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil såvel som indadtil, og den fastlægger selv sin forretningsorden.

Stk. 7.
Kun medlemmer af foreningen kan side i bestyrelsen.

Stk. 8.
Bestyrelsen kan ekskludere bestyrelsesmedlemmer fra bestyrelsen på baggrund af inaktivitet.

Pkt. 2.
Den ekskluderede kan alene indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at anke sagen

Stk. 9.
Træder et menigt medlem ud af bestyrelsen vil en suppleant overtage vedkommendes post.

Pkt. 2.
Træder formand eller kasserer ud, eller er der ikke en suppleant til rådighed, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling

§ 10. Foreningens ordensregler fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2.
Ved brud af ordensreglerne, kan pågældende medlem ekskluderes fra foreningen ved afstemning i bestyrelsen.

Stk. 3.
Eksklusion kan omstødes af generalforsamlingen, hvor den ekskluderede har ret til at tale sin egen sag.

§ 11. Ophævelse af foreningen kan kun finde sted ved to på hinanden følgende generalforsamlingers beslutning.

Stk. 2
Ved ophørelse af foreningen vil alle dets aktiver gå til foreninger i det danske anime miljø, nærmere bestemt af den pågældende generalforsamling.

Opdateret 2015