Referat af generalforsamlingen sommer 2020

Fredag 17 juli – Generalforsamling

Referat for generalforsamling 17.07.20

Dagsorden

Valg af dirigent

Valg af stemmetællere

Formandens beretning

Regnskab

Kontingent

Indkomne forslag

Valg af formand

Valg af næstformand

Valg af kasserer

Valg af bestyrelse

Eventuel

Valg af dirigent

Der stiller op: Buster Mølborg Andersen

Der blev valgt enstemmigt: Buster Mølborg Andersen

Der er blevet spurgt om generalforsamlingen kan godkende, at generalforsamlingen kan finde sted til trods for at den ikke er indkaldt korrekt, da den ikke er indkaldt til at finde sted i maj måned som det står i vedtægterne.

Det blev enstemmigt vedtaget at Covid-19 var afgørende i forhold til gennemførelse af generalforsamlingen med sikkerheden i orden og godkendte derfor gennemførelsen af denne forsinkede generalforsamling.

Valg af stemmetællere

Der stiller op: Thomas Hermann og Maria Møllebjerg Pedersen

Der er blevet valgt enstemmigt: Thomas Hermann og Maria Møllebjerg Pedersen

Formandens beretning

Det har været et underligt år med frustration over nedlukning og en række begrænsninger som konsekvens af covid-19. Der har også være konflikter, da det må sandes at folk er forskellige og det er naturligt da også fangruppen er heterogen. Det betyder at den nye bestyrelse vil skulle øve sig i at fagne det.

Det har været svært at få foreningen til at vækste, vi skrumper, og det virker til det følger landets generelle trendt om at foreningslivet har det hårdt. Det positive er dog under covid-19 har der været kraftig øget omtale på de sociale medier hvilket måske på sigt kan betyde en reel fremgang for foreningen. 

Den sidste bestyrelse har haft svært ved at holde motivationen og formanden formoder at folkets forskellighed også kunne være blandt grundende til dette og håber at dette kan modvirkes på sigt. Formanden erkender at især micromanagement er hans svage side i sådanne situationer.

Foreningens mission om udbredelse af kendskab til anime/mange set på landsplan opfyldes. Formanden tænker dog ikke at det betyder at vi ikke har mere at dele med andre og fortælle om.

Regnskab

Kassereren fremlagde regnskabet som ses i bilag 1. 

Der blev også berettet at kontoen hos banken nu er indrettet således at hverken formand eller kasserer kan overføre penge fra kontoen alene, det kræver begges godkendelse for at sikre foreningen.

Der blev herefter stemt om godkendelse af regnskabet. Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

Kontingent

Kontingentet har været på 150 kr per år. Der foreslås at kontingentet skal forblive på 150 kr per år. Dette blev vedtaget enstemmigt.

Indkomne forslag

Forslag stillet af Erik Weber-Lauridsen blev uddybet og begrundet af forslagsstilleren. 

Der spørges til forslag 1 hvorfor sekretæren ikke skulle være navngivet mere. Dette blev besvaret med, at posten ikke har været direkte fast, hvis sekretæren ikke kunne være tilstede ved bestyrelsesmøder og derfor ikke var nødvendigt navngivet. 

Buster responderer at han godt kan lide ideen bag forslaget, men ikke er enig i udførelsen. Han foreslår at poster så som cosplay-ansvarlig ikke behøves at være direkte valgt men blot bør være fastsat af bestyrelsen som noget af det første. Forslagsstilleren uddyber derefter ønsket om størst muligt demokratisk indflydelse for alle. 

Der blev derefter foreslået at stemme om hvorvidt at det skulle være generalforsamlingen eller bestyrelsen der skal fastsætte bemanding af de navngivne poster, da dette vil være afgørende for den videre debat.

Stemmer for at det er generalforsamling der fastsætter poster: 2

Stemmer for at det er bestyrelsen der fastsætter poster: 6

Blank 1

Det kan derfor konkluderes at det fremover er bestyrelsen der fastsætter poster så som cosplay-ansvarlig.

Det blev derefter foreslået af vi nu stemmer om formand, kasserer og 3 menige medlemmer hvorefter den næste bestyrelse hurtigst muligt indkalder til ekstraordinær generalforsamling hvor der skal tages stilling til hvordan vedtægterne vedrørende det forslaget berører skal formuleres fremadrettet. 

Dette blev vedtaget enstemmigt.

Debatforslagene blev herefter trukket tilbage.

Valg af formand

Der stiller op: Erik Weber-Lauridsen

Der blev vedtaget enstemmigt at Erik Weber-Lauridsen fortsætter som formand. 

Valg af næstformand

Dette punkt bortfalder kva den tidligere beslutning. 

Valg af kasserer

Der stiller op: Leon Takeru Tinsfeldt

Der blev vedtaget enstemmigt at Leon Takeru Tinsfeldt fortsætter som kasserer.

Valg af bestyrelse

Der skal kva den tidligere beslutning vælges 3 personer

Der stiller op: Kenneth Aaskov Jensen, Britta Weber-Lauridsen og Victor Have

Der blev vedtaget at de 3 der stillede op fremover udgør bestyrelsens menige medlemmer.

Valg af suppleanter

Der skal vælges op til 2.

Da der ikke var nogen der stillede op er der det kommende år ikke nogen suppleanter.

Der blev herefter indstillet at der ved den kommende ekstrasordinærede generalforsamling skal være et punkt hvor der igen gives mulighed for at stille op som suppleanter.

Eventuelt

Der blev talt om hvorfor der blev stillet forslag om splittelse og der blev udtrykt håb om at det ikke blev nødvendigt og at foreningen kan finde sammen igen.

Der blev også talt om at covid-19 kan betyde nedlukning til efteråret og man håbede at der fortsat kunne holdes møder eller lignende indenfor de gældende regler ligesom det var tilfælde i foråret. 

Der blev også foreslået at man kunne prøve at fange nye medlemmer via online events hvor folk kan snuse til foreningen i trygge rammer. Ligeledes foreslås det at møde folk hvor de er også online eller til f.eks havnekulturfestival og discord kanaler. 

Derefter blev der også snakket om reklamestrategier. 

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.