Du er her: Hjem » Bestyrelsesmøde » Referat for generalforsamlingen den 10.05.2019

Referat for generalforsamlingen den 10.05.2019

Generalforsamling

Dagsorden

Valg af dirigent

Valg af stemmetællere

Formandens beretning

Regnskab

Kontingent

Indkomne forslag

Valg af formand

Valg af næstformand

Valg af kasserer

Valg af bestyrelse

Eventuelt

Valg af dirigent

Der stiller op: Buster Mølborg Andersen

Der blev valgt: Buster Mølborg Andersen

Valg af stemmetællere

Der stiller op: Victor Have og Bettina Lucas Dyhre Nielsen

Der bliver valgt: Victor Have og Bettina Lucas Dyhre Nielsen

Der er 15 stemmeberettigede tilstede

Formandens beretning

Der har været både bølgetoppe og bølgedale i år. Af bølgetoppe kan der nævnes god deltage til arrangementerne omkring kejserskifte, deltagelse af flere arrangementer ude af huset og en mulig sakura festival i byen.

Bestyrelsen har dog været plaget af personlige udfordringer og andet og flere medlemmer er trådt ud i løbet af året. Formanden nævner, at flere af bestyrelsesmedlemmerne stillede op for at aflaste ham, men at dette slet ikke skete, tværtimod. Formanden har været meget presset af at holde foreningen kørende og bekymrede sig meget for fremtiden. Herefter bad formanden om debat om, hvad der fremadrettet skulle ske med foreningen. Dette blev debatteret under indkomne forslag.

Regnskab

Regnskaber er blevet fremlagt af kassereren. Se bilag 1.

Da der har været problemer med netadgang til banken, er der fejl i regnskabet grundet manglende data. Der blev derfor bedt om at godkende regnskabet ud fra gennemgangen trods åbenlyse fejl, der vil kunne udredes så snart netadgangen genopnås.

For: 13

Blank: 1

Regnskabet er godkendt.

Kontingent

Bestyrelsen henstiller til at kontingentet bibeholdes med 150 kr per år.

Dette blev godkendt enstemmigt.

Indkomne forslag

Forslag 1

Formanden ønsker afklaret om foreningen skal opløses eller om den skal fortsætte.

Victor Have kommenterer herpå: at han ønsker at foreningen forbliver åben da det er det eneste sted at han kan finde venner at dele sin interesse med, hvor der er hyggeligt og det giver ham mulighed for at komme udenfor hjemmet.

Thomas Hermann kommenterer: at foreningen ofte føles som et sted hvor han har svært ved at føle sig hjemme og høre til. Han håber dog at foreningen skal bestå og at vi kollektivt kan blive bedre til at få alle til at høre til.

Buster Mølborg Andersen: ønsker ligeledes at foreningen skal bestå, men har ikke selv energi til at gå ind i bestyrelsen. Problemet er i hans optik den måde foreningen fungerer med de ugentlige arrangementer og tænker en ændring af mødehyppighed og arten evt kan løse dette.

Maria Møllebjerg Pedersen: Maria erklærer sig med Buster. Hun syntes det ugentlige med hygge dog er vigtigt at bibeholde. Især da man her kan blive venner og have det rart.

Erik Weber-Lauridsen nævner derefter at hans idé var enten helt at lukke foreningen eller at splitte den op i en hyggeforening og en mere seriøs forening med mål om udbredelse af kendskab til japansk populærkultur. Han nævner at folk der kontakter ude fra, gør dette af interesse for det seriøse og temaerne og ikke nødvendigvis hyggen.

Buster Mølborg Andersen: Henstiller til at den kommende bestyrelse gentænker strukturen og evt gør brug af udvalg.

Victor Have: erklærer at opsplitningen er en god idé da han selv kom for temaerne, men blev for hyggen og selv nyder mest de hyggelige aspekter

Buster Mølborg Andersen: Det er farligt at splitte op, da du dele er svagere end en stor.

Erik Weber-Lauridsen: Den serøse del er dog vigtigt for at bibeholde det at blive inviteret af folk udefra til at deltage i arrangementer og udbrede kendskabet jævnført foreningens formålsparagraf.

Emmelie Schnor Koch: Forstår ikke opsplitningen, for hvordan kan en seriøs dag så ikke være hyggelig. Hun mener dog at man godt kan blive bedre til at holde fokus på temaer. Thomas og Erik afklarer derefter hvad de mente.

Bettina Lucas Dyhre Nielsen: Ønsker også at foreningen består og er ikke afvisende overfor ideen om at splitte op, da det giver mere tid til at forberede de seriøse dage og får mere afslappende dage indimellem.

Daniel Aagren Madsen: Nævner at 2 af de nye der har været forbi fortalte, at de ikke så det de havde forventet at se, af det seriøse.

Thomas Hermann: forslår weekend uge 26 eller 27 hvor man laver mad og lokker nye mennesker til som et reklamefremstød. Evt. med foredrag eller walk-in. En slags relounch.

Erik Weber-Lauridsen: Måske kunne denne relounch være i forbindelse med sommerfesten.

Nicolai Kølleskov Thomhau: Ønsker foreningen består, da han har fundet mange venner her og ønsker at medlemmerne generelt gerne må blive bedre til at tage imod nye folk, det er ikke kun bestyrelsen. Det vil også hjælpe da det giver indtryk af at det er alle der er åbne for de nye. Han anerkender dog at nogle kunne have svært ved dette, men kunne øve sig på det i det små.

Buster Mølborg Andersen: Er enig med Nicolai og foreslår et velkomst-komité til at tage imod nye folk. Det kunne man i hans optik få meget godt ud af.

Britta Weber-Lauridsen: foreslår mere reklamemateriale

Victor Have: Til Nicolai: som ny kan det være svært at tale med folk og man ved ikke helt hvor han hørte til. Det var takket være en samtale med Benedikte Emma Lyngdal at han blev.

Thomas Hermann: ønsker man at prøve at få fat i de tidligere eller gamle medlemmer.

Erik Weber-Lauridsen: Flyers på biblioteket er gode men skoler kræver en overvejelse af målgruppe.

Nâja-Amalie Zacho Lennert: spørger hvor mange der læser flyers. Måske nogen der tager ud og talere med folk vil være bedre

Forslaget om at nedlægge foreningen bortfalder efter debatten.

Forslag 2

§7 stk. 2. ændres fra
Ved vedtagelse af nye vedtægter kræves dog 2/3 – to tredjedele – af de afgivne stemmer.
til
Ved vedtagelse af nye vedtægter kræves dog dobbelt så mange stemmer for som i mod.
Dette forslag træder i kraft så snart det er vedtaget. Forslagsstiller forklarer derefter grunden til det stillede forslag.

Denne ændring af vedtægter blev vedtaget ens stemmigt.

Forslag 3

Der tilføjes et pkt. 2. til §7 stk. 2. som lyder:
Vedtægtsændringer træder først i kraft efter generalforsamlingen, med mindre andet er angivet i forslaget.
Dette forslag træder i kraft efter generalforsamlingen. Forslagsstiller forklarer derefter grunden til det stillede forslag.

Denne ændring af vedtægter blev vedtaget ens stemmigt.

Denne ændring af vedtægter blev vedtaget ens stemmigt.

Forslag 4

Der tilføjes et pkt. 3. og pkt. 4 til §7 stk. 2. som lyder:
Pkt. 3. Fremstilleren af et vedtægtsændringsforslag kan på et hvert tidspunkt under behandlingen vælge at trække sit forslag igen.
Pkt. 4. Ligeledes kan alle stemmeberettigede til generalforsamlingen til en hver tid under behandlingen fremsætte variationer af forslaget til afstemning på lige fod med det oprindelige forslag. Så længe at der er enighed om at det er i samme ånd.
Dette forslag træder i kraft så snart det er vedtaget.

Forslagsstiller forklarer derefter grunden til det stillede forslag.

Denne ændring af vedtægter blev vedtaget ens stemmigt.

Denne ændring af vedtægter blev vedtaget ens stemmigt.

Forslag 5

Der tilføjes et pkt. 5 til §7 stk. 2. som lyder:
En vedtægtsændring der træder i kraft med det samme kan ændre på den efterfølgende dagsorden.
Dette forslag træder i kraft så snart det er vedtaget. Forslagsstiller forklarer derefter grunden til det stillede forslag.

Denne ændring af vedtægter blev vedtaget ens stemmigt.

Denne ændring af vedtægter blev vedtaget ens stemmigt.

Forslag 6

§9 ændres til:
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, en sekretær og ét menigt medlem.

Dette forslag træder i kraft så snart det er vedtaget.

Forslagsstiller forklarer derefter grunden til det stillede forslag.

Denne ændring af vedtægter blev vedtaget ens stemmigt.

Denne ændring af vedtægter blev vedtaget enstemmigt.

Valg af formand

Der stiller op: Erik Weber-Lauridsen

Formanden er nu Erik Weber-Lauridsen valgt enstemmigt

Valg af næstformand

Der stiller op: Daniel Aagren Madsen

Næstformanden er nu Daniel Aagren Madsen valgt enstemmigt

Valg af kasserer

Der stiller op: Leon Takeru Tinsfeldt

Kasserer er nu Leon Takeru Tinsfeldt valgt enstemmigt

Valg af bestyrelse

Menige medlemmer:

Der stiller op: Maria Møllebjerg Pedersen, Nicolai Kølleskov Thomhau, Emmelie Schnor Koch, Kenneth Aaskov Jensen

Herefter blev der holdt valgtaler.

Der bliver valgt:

Maria Møllebjerg Pedersen

Nicolai Kølleskov Thomhau

Suppleanter

Der stiller op: Emmelie Schnor Koch og Thomas Hermann

Der bliver valgt: Emmelie Schnor Koch og Thomas Hermann

Eventuelt

Buster spørger om der er yderligere indskud til debatten af forslag 1.

Buster foreslår at foreningen opretter en mobil pay account.

Daniel kommenterer på Busters forslag og spørger om ikke det er Danske Bank der kræves for dette. Erik vil sammen med den nye kasserer undersøge sagen. Victor erklærer sig enig i Busters forslag da dette vil have gjort betaling af kontingent nemmere for ham og nok også andre medlemmer.

Nâja- Amalie Zacho Lennert spørger om det overhovedet kan betale sig, når det koster 1000 kr i oprettelse og ikke giver foreningen nogen egentlig fordel.